php中array_column的多种使用方法

NuoYI 2022年11月19日 29次浏览

$arr = [
	['a'=>1,'b'=>2,'c'=>3],
	['a'=>4,'b'=>5,'c'=>6],
	['a'=>7,'b'=>8,'c'=>9]
];

1、批量获取数组中的某个字段值

array_column($arr, 'a');
输出:
	[1,4,7]

2、快速从数组中取出两个字段的值并生成新的key=>value键值对

array_column($arr, 'b', 'a');
输出:
	[ 1=>2, 4=>5, 7=>8]

3、快速从数组中取出某个字段的值并返回以该值作为索引键的新数组

array_column($arr, null, 'a');
输出:
	[
		 1 => ['a'=>1,'b'=>2,'c'=>3],
		 4 => ['a'=>4,'b'=>5,'c'=>6],
		 7 => ['a'=>7,'b'=>8,'c'=>9]
	]

> 其中第2点和第3点中如果出现相同的索引,索引的值后者会覆盖掉前着